Sunday, August 17, 2008

باعتقاد من زنی که می‌رود با مردی ازدواج می‌کند که آن مرد اگر مجلس بهش اجازه بدهد می‌رود زن دوم می‌گیرد، اصلا حق‌ش است که زندگی لبریز از ان داشته باشه.

0 replies: