Thursday, May 17, 2007

چه دلیلی باعث ایجاد اعتماد بنفس کاذب و حس برتری در درون آدمها(بخصوص دختران) ای که عینک دودی به چشم دارند میشود؟
آیا صـرف این مسئله که سوی نگاه انسان، از دیگران پنهان بماند، باعث این اعتماد بنفس کاذب است؟
چه دلیلی تمایل انسان های عینک-دودی-دار را به مخفی ماندن از نگاه دیگران، و برتری دانستن این مسئله، توجیه میکند؟

Sunday, May 6, 2007

تصور کنید یک روز صبح از خواب بیدار میشوید، به خیابان میروید، مردم همگی با حجاب شده اند...
دختران را می بینید همگی چادر به سر دارند... و دو دو... سه سه... در پیاده رو ها خیلی متین و با وقار حرکت میکنند...
پسران جوان نیز همگی ته ریش به صورت، با موهای بسیار کوتاه، پیراهن های سفید یا سیاه به تن دارند و بالاترین دکمه یقه شان را نیز بسته اند...
شهر بسیار ساکت است و همه بسیار با وقار و متین رفتار میکنند...

آفتاب می تابد...
سایت های اینترنتی اکثرا فیلتر هستند...
و انرژی هسته ای برق منازل را تولید میکند...