Thursday, July 1, 2010

انقدر فکر نکنید ان خاصی هستید

«در جهان هیچ حرف تازه‌ای گفته نمی‌شود و هیچ کار تازه‌ای کرده نمی‌شود. آنچه بوده هست، آنچه گفته شده، گفته شده بوده است.
خیلی‌ها فکر می‌کنند که حرف‌های مهمی دارند برای گفتن. من فکر می‌کنم که اون حرف رو اگر بگن، N تا مثال می‌شه براش آورد که تو کتاب‌ها قبلا گفته شده. نه در ایران، در همه‌ی جهان. و در ایران هم.»

-- لینک