Wednesday, November 11, 2009

این ویدیو رو حتما حتما ببینید.

چیزی که جذبم کرده، نحوه واکنش پیرمردیه که کت قهوه‌ای پوشیده که آخر سر به راننده thumbs up نشون میده و میره دنبال زندگیش.
لطفا فیلم رو چند بار ببینید و به رفتار پیرمرد با کت قهوه‌ای با دقت توجه کنید.

Thursday, November 5, 2009

می‌فرماد:

Pain is inevitable. Suffering is optional.