Saturday, May 31, 2008

یک آرزوی دیگه‌ای هم که از بچگی داشتم این بوده که قبل از مردنم فرصت کنم یک چندتایی جملات قصار ِ کوتاه، اما تکان‌دهنده آماده کنم واسه شرایط مختلف، که هر موقع داشتم می‌مردم واسه اطرافیانم بگم و بعدش بطرز خیلی دراماتیک‌ی بمیرم.