Monday, April 28, 2008

"بازیکن متعصب یکی Gerrard ئه، اون یکی‌ام کریم باقری! بقیه باید برن بمیرن."

- فرازی از صحبت‌های یک منبع آگاه، سر کلاس مدار.