Saturday, April 7, 2007

سبک امتیاز بندی بازی تنیس رو دیدین؟
0....15....30....40....

معلوم نیس فلسفه ی این مدل امتیاز بندی، چیه؟ ناشی از عقده های مخترع بازی در جهت زیاد بودن امتیازهایش بوده؟ یا چی؟