Friday, April 13, 2007

این حقیقت است که از دل برود... هر آنکه از دیده رود؟