Thursday, July 16, 2009

وبلاگ‌هایی هستند که اگر کسی با آن‌ها چنان که باید سر کند، یعنی اندیشه‌ی آن‌ها را زندگانی کند،
نقش ناستردنی بر روان آدمی ‌می‌گذارند.

این‌گونه وبلاگ‌ها نه وبلاگ «معلومات»‌اند که عقل آدمی را خوراک دهند نه «ادبیات» که حس و عاطفه را برانگیزانند،

بلکه جان آدمی را بیدار می‌کنند و با او در سخن در می‌آیند.
وبلاگ‌های تضاد و شدیدا از آن جمله هستند.
و بود: On Stupidity

2 replies: