Saturday, June 7, 2008

یک مقاومتی که ذهن انسان در مقابل تنهایی شدید صورت میدهد این است که آدم هر بار میرود دستشویی در را پشت سرش قفل میکند. بعد ساعت ها با خودش کلنجار میرود که دفعه بعد این کار را نکند، اما نمیشود. دفعه بعد هم باز در را قفل میکنی.