Thursday, April 17, 2008

اصولا وقتی یکی از جماعت نسوان، از یک چیزی که دارد، خیلی با اشتیاق تعریف میکند و سعی میکند برای دیگران پز بدهد، بدون شک در حسرت داشتن یک چیز دیگری در همان رده هست که چون نمیتواند داشته باشدش، اینگونه، خودش را ارضاء میکند.
از همین رو، میتوان یک آزمونی برای تعیین مرز بین (ابراز از زور بی کسی) و (عشق) ئه جماعت نسوان، تعریف کرد، بدین ترتیب که ببینید در خلوتشان با دوستانشان یا خانواده شان، از تو خیلی تعریف میکنند، یا نه.