Friday, August 31, 2007

اگه یه روزی از همین روزا فوت کردم حتما بین خودتون چو بندازین که مرحوم، خودش قبل از مرگش فهمیده بود که اجل اش رسیده…