Sunday, May 6, 2007

تصور کنید یک روز صبح از خواب بیدار میشوید، به خیابان میروید، مردم همگی با حجاب شده اند...
دختران را می بینید همگی چادر به سر دارند... و دو دو... سه سه... در پیاده رو ها خیلی متین و با وقار حرکت میکنند...
پسران جوان نیز همگی ته ریش به صورت، با موهای بسیار کوتاه، پیراهن های سفید یا سیاه به تن دارند و بالاترین دکمه یقه شان را نیز بسته اند...
شهر بسیار ساکت است و همه بسیار با وقار و متین رفتار میکنند...

آفتاب می تابد...
سایت های اینترنتی اکثرا فیلتر هستند...
و انرژی هسته ای برق منازل را تولید میکند...